Greve Ungdoms Orkester Forening

Vedtægter§1. Navn:

A. Forenings navn er ”Greve Ungdoms Orkester Forening” eller ”GUOF”

B. Forenings hjemsted er Greve Kommune.

C. Foreningen har forankring i Greve Kommunale Musikskole.

§2. Formål:

A. Foreningens formål er at stå for det praktiske arbejde omkring Greve Ungdoms Orkester (GUO), herunder at medvirke ved arrangering af koncerter, rejser, socialt samvær samt at stå for fundraising, indtjening og kommunikation.

§3. Medlemmer:

A. Som medlemmer kan optages alle forældre til børn, der aktivt spiller i GUO og medlemmer af GUO der er fyldt 18 år.

B. Orkesterets dirigenter er selvskrevne medlemmer af GUOF.

§4. Foreningens ledelse:

A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer. De 5 vælges på generalforsamlingen blandt medlemmernes forældre. GUO kan stille med op til to orkestermedlemmer, der er over 18 år der kan indgå i bestyrelsen og endelig en fra orkesterledelsen er selvskrevet medlem.

B. Kun forældre til medlemmer af GUO er valgbare til bestyrelsen. Op til to orkesterrepræsentanter kan vælges af GUO.

C. Generalforsamlingen vælger medlemmerne af bestyrelsen for en periode af 2 år, således af 3 medlemmer vælges for lige år og 2 medlemmer i ulige år. Første år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 1 år.

D. Der vælges et antal suppleanter.

E. Bestyrelsen konstituerer selv bestyrelsesposterne: Formand, næstformand, sekretær og kasserer.

F. Bestyrelsen nedsætter selv eventuelle udvalg.

G. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§6 Regnskab:

A. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

B. Kassereren har fuld prokura (fuldmagt) over foreningens midler.

§7 Revision:

A. Regnskabet revideres af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor, der vælges for en periode af 1 år.

B. Generalforsamlingen vælger også en revisorsuppleant for en periode af 1 år.

§8 Forpligtelser.

A. GUO hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue.

B. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§9. Generalforsamling:

A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

B. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

C. Generalforsamlingen bekendtgøres skriftligt til samtlige medlemmer med mindst en måneds varsel.

D. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, hvis mindst 20 % af de fremmødte kræver dette.

E. Hvert medlem har kun en stemme, som uden videre kan afgives af en af forældrene. Et forældrepar har en stemme pr. orkestermedlem.

F. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Orkesteret beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af:

Medlemmer

Suppleanter

Revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt

G. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

H. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 3/5 af medlemmerne indsender skriftlig anmodning herom.

§10 Vedtægtsændringer:

A. Ved vedtægtsændringer skal mindst 3/5 af de fremmødte stemme for forslaget. Hvis det ikke er tilfældet, kan forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling inden forløbet af 2 måneder, og kan vedtages med almindeligt flertal.

§11 Foreningens opløsning:

A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

B. Til foreningens opløsning kræves reglerne i § 10 opfyldt.

C. Foreningens midler skal ved opløsning tilfalde Greve Kommunale Musikskolen.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. oktober 2012.