messing5p-pdf-adobe-reader.jpg

Blæseorkestrenes støtteforening

Greve Blæseorkestre Forening

Vedtægter§1. Navn:

A. Forenings navn er ”Greve Blæseorkestre Forening”

B. Forenings hjemsted er Greve Kommune.

C. Foreningen har forankring i Den Musiske Skole i Greve.

§2. Formål:

A. Foreningens formål er at stå for det praktiske arbejde omkring Blæseorkestrene, Nodespirerne, Scratch og GUO herunder at medvirke ved arrangering af koncerter, socialt samvær, kommunikation samt stå for fundraising og indtjening i forbindelse med GUO’s rejser.

§3. Medlemmer:

Som medlemmer kan optages alle forældre til børn, der aktivt spiller i et af de tre blæseorkestre, Nodespirerne, Scratch og GUO og medlemmer af GUO der er fyldt 18 år.

§4. Foreningens ledelse:

A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på minimum 4 medlemmer. De vælges på generalforsamlingen blandt medlemmernes forældre.

B. Kun forældre til medlemmer af de tre blæseorkestre, Nodespirerne, Scratch og GUO er valgbare til bestyrelsen.

C. Generalforsamlingen vælger medlemmerne af bestyrelsen for en periode af 2 år.

D. Der vælges et antal suppleanter.

E. Bestyrelsen konstituerer selv bestyrelsesposterne: Formand, næstformand, sekretær og kasserer.

F. Bestyrelsen nedsætter selv eventuelle udvalg.

G. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§5. Regnskab:

A. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

B. Kassereren og formanden har fuld prokura (fuldmagt) over foreningens midler, og har adgang til foreningens konto.

§6. Revision:

A. Regnskabet revideres af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor, der vælges for en periode af 1 år.

B. Generalforsamlingen vælger også en revisorsuppleant for en periode af 1 år.

§7. Forpligtelser

A. Blæseorkestrene, Nodespirerne, Scratch og GUO hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue.

B. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§8. Generalforsamling:

A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

B. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal (februar).

C. Generalforsamlingen bekendtgøres skriftligt til samtlige medlemmer med mindst en måneds varsel.

D. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, hvis mindst 20 % af de fremmødte kræver dette.

E. Hvert medlem har kun en stemme, som uden videre kan afgives af én af forældrene. Et forældrepar har én stemme pr. orkestermedlem.

F. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutnings-dygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af:

Bestyrelsesmedlemmer

Suppleanter

Revisor og revisorsuppleant

  1. Eventuelt

G. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

H. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 3/5 af medlemmerne indsender skriftlig anmodning herom.

§9. Vedtægtsændringer:

A. Ved vedtægtsændringer skal mindst 3/5 af de fremmødte stemme for forslaget. Hvis det ikke er tilfældet, kan forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling inden forløbet af 2 måneder, og kan vedtages med almindeligt flertal.

§10. Foreningens opløsning:

A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

B. Til foreningens opløsning kræves reglerne i §9 opfyldt.

C. Foreningens midler skal ved opløsning tilfalde Den Musiske Skole i Greve.

 

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 18. marts 2019.